Τι είναι ο Παιδοουρολόγος;

Ιατρός - χειρουργός. Χειρουργεί σχεδόν αποκλειστικά τα όργανα του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος των παιδιών. Οι Παιδοουρολόγοι πιο συχνά κάνουν εγχειρίσεις πλαστικής ή επανορθωτικής φύσης, οι οποίες απαιτούν ειδική εκπαίδευση.
 
Στην Ευρώπη, οι ιατροί που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Παιδοουρολογία εκπαιδεύονται σε ειδικά, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοουρολόγων (ESPU), κέντρα. Αυτό είναι εφικτό μόνο μετά την ολοκλήρωση της κύριας ειδικότητας Ουρολογίας ή Παιδοχειρουργικής. 
 
Κατά την μετεκπαίδευση ή υπερεξειδίκευση στην Παιδοουρολογία οι Ουρολόγοι των ενηλίκων θα χρειαστεί να αποκτίσουν επιπλεόν χειρουργικές δεξιότητες που απαιτούνται για την Παιδοχειρουργική Τέχνη. Οι Παιδοχειρουργοί χρειάζεται να ασκηθούν επιπλέον στην Ουρολογία ενηλίκων αλλά και στην Παιδοουρολογία για βελτιώσουν τις διαγνωστικές τους εικανότητες διότι κατά την κύρια τους Παιδοχειρουργική ειδίκευση εστιάζονται και εκπαιδεύονται περισσότερο στα μη ουρολογικά περιστατικά (γαστρεντερικό κλπ).
 
Σε κάθε περίπτωση, οι μετεκπαιδευμένοι σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού Παιδοχειρουργοί ή Ουρολόγοι τελικά υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις και σε περίπτωση επιτυχίας αποκτούν τον Τίτλο της Πρόσθετης Εξειδίκευσης στην Παιδοουρολογία (FEAPU)Προσοχή, ο τίτλος του Παιδοουρολόγου ΔΕΝ είναι μόνιμος και αφαιρείται από τους ιατρούς που αποτυγχάνουν να αποδείξουν την συνεχιζόμενη κατάρτισή τους στο αντικείμενο της Παιδοουρολογίας.
 
Ο ολοκληρωμένος κατάλογος των παιδοουρολόγων που είναι αναγνωρισμένοι στην Ευρώπη είναι εδώ