Το ήμιόσχεο

Ημιόσχεο - το αριστερό ή το δεξιό μισό του ανδρικού οσχέου με το περιεχόμενό του.