Το Αποχετευτικό Σύστημα του νεφρού

Το αποχετευτικό σύστημα του νεφρού περιλαμβάνει τους ελάσσονες και μείζονες νεφρικούς κάλυκες, την νεφρική πύελο, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Το ανώτερό του μέρος συμπεριλαμβάνει τους νεφρικούς κάλυκες την νεφρική πύελο και τους ουρητήρες. Το κατώτερο μέρος του αποχετευτικού συμπεριλαμβάνει την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα.

Εικόνα 1. Το ανώτερο αποχετευτικό χωρίς το περίβλημα του νεφρικού παρεγχύματος

ΠΥΕΛΟΚΛΥΚΙΚΟ

 

 

Είκονα 2. Ολόκληρο το αποχετευτικό σύστημα

Ουροποιογεννητικο