Τι είναι ασυμπτωματικός

Εκείνος ο ασθενής που δεν εκδηλώνει τα γνωστά αναγνωριστικά χαρακτηριστικά της ασθένειας.

Δηλαδή εκείνος που δεν εκδηλώνει και συχνά δεν αισθάνεται την ασθένεια και τα συμπτώματά της.

Ο όρος ασυμπτωματικός χρησιμοποιείται όπως για τους ασθενής με επικίνδυνες καταστάσεις έτσι και για τους άνθρωπός που είναι ο απόλυτα υγιείς.

Τον ρόλο της διάκρισης μεταξύ των υγιών και δυνητικά ασθενών ανθρώπων πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων αναλαμβάνει ο τακτικός ιατρικός επανέλεγχος στα πλαίσια της πρόληψης και της υγιεινής.