Τι είναι ο Παιδοουρολόγος;

Ιατρός - χειρουργός. Χειρουργεί σχεδόν αποκλειστικά τα όργανα του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος των παιδιών.

Στην Ευρώπη, οι ιατροί που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη παιδοουρολογία εκπαιδεύονται σε ειδικά, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοουρολόγων (ESPU), κέντρα. Αυτό είναι εφικτό μόνο μετά την ολοκλήρωση της κύριας ειδικότητας που στη προκειμένη περίπτωση θα είναι είτε η ουρολογία ή η παιδοχειρουργική. Οπότε πρόκειται ουσιαστικά για μετεκπαίδευση.

Οι παιδοουρολόγοι πιο συχνά κάνουν εγχειρίσεις πλαστικής ή επανορθωτικής φύσης. Πιο σπάνια αφαιρούμε όργανα για να βοηθήσουμε το παιδί. Οι επανορθωτικές επεμβάσεις απαιτούν ειδική εκπαίδευση:

Οι Ουρολόγοι των ενηλίκων χρειάζεται να ασκηθούν επιπλέον στη Παιδοχειρουργική, διότι οι χειρουργικές τους δεξιότητες είναι διαφορετικές από εκείνες που απαιτούνται για την Παιδοχειρουργική τέχνη.

Οι Παιδοχειρουργοί χρειάζεται να ασκηθούν επιπλέον στην Ουρολογία Ενηλίκων ή και την Παιδοουρολογία διότι κατά την κύρια τους ειδίκευση εστιάζονται περισσότερο στους τομείς της Παιδοχειρουργικής όπου η ροή των μη ουρολογικών ασθενών είναι πολύ περισσότερη από τους ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα. Με άλλα λόγια οι Παιδοχειρουργοί χρειάζεται να αναπτύξουν επιπλέον πείρα στην παιδοουρολογική διάγνωση (ενδοσκόπηση, σπινθηρογραφήματα κλπ)..

Σε κάθε περίπτωση, οι μετεκπαιδευμένοι σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού Παιδοχειρουργοί ή Ουρολόγοι τελικά υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις και σε περίπτωση επιτυχίας αποκτούν τον τίτλο της πρόσθετης εξειδίκευσης στη παιδοουρολογία (FEAPU).
Ο κατάλογος των παιδοουρολόγων που είναι αναγνωρισμένοι στην Ευρώπη είναι εδώ.

Προσοχή, ο τίτλος του Παιδοουρολόγου ΔΕΝ είναι μόνιμος και αφαιρείται από τους ιατρούς που αποτυγχάνουν να αποδείξουν την συνεχιζόμενη κατάρτισή τους στο αντικείμενο της Παιδοουρολογίας.